Poradnik

Śmierć osoby bliskiej to niezwykle trudny moment w życiu. Nie wiadomo, co robić, jakie są procedury. Dlatego przygotowaliśmy poradnik dla osób, które potrzebują pomocy w obliczu tragedii. Zamieściliśmy informacje dotyczące spraw urzędowych, kościelnych i finansowych. Zachęcamy do lektury.

 

1. Jakie dokumenty są niezbędne do zorganizowania pogrzebu ?

 • Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:
  Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wystawiony przez lekarza
 • Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

Do uzyskania aktu zgonu należny przedłożyć następujące dokumenty:

 1. karta zgonu wystawiona przez lekarza,
 2. dowód osobisty osoby zmarłej,
 3. książeczka wojskowa, jeżeli zmarł mężczyzna przed 50 rokiem życia,
 4. dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

biała świeca

Urząd Stanu Cywilnego wydaje trzy skrócone odpisy aktu zgonu oraz dokonuje z urzędu wymeldowania osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego. Czynności związane z rejestracją zgonu wolne są od opłaty skarbowej.
W przypadku, gdy okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy posiadać pisemne zezwolenie danego organu na pochowanie.

Na Państwa życzenie, za pośrednictwem naszego Zakładu Pogrzebowego, zgłosimy zgon w USC i uzyskamy akty zgonu.

 

2. Co to jest zasiłek pogrzebowy i komu jest wypłacany ?

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane przez ZUS lub KRUS osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osób wymienionych w punkcie trzecim.
Zasada wypłaty zasiłku jest następująca:

 1. członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości,
 2. osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej rachunkami, nie wyżej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 3. jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.


3. W przypadku czyjej śmierci przysługuje zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 • członka rodziny osoby wymienionej w pkt. A -D, to jest :

             - małżonek ( wdowa i wdowiec ),
             - dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
             -  inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
             - wnuki i rodzeństwo,
             - rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

4. Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200 % przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. kwota zasiłku wynosi 6 406,16 zł.
 
Od dnia 01 marca 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosić będzie 4.000 zł.

5. Na jakich zasadach odbywa się kredytowanie pogrzebu przez Zakład Pogrzebowy Lizak?

Zasiłek pogrzebowy zawsze wypłacany jest po pogrzebie w związku z powyższym oferujemy możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach przysługującego Państwu zasiłku ZUS lub KRUS.
W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, niezwłocznie po pogrzebie dokonujemy zwrotu różnicy pomiędzy wysokością zasiłku pogrzebowego a kosztami pogrzebu. Pieniądze możemy przekazać  na Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, lub w gotówce.
W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego dokonują Państwo dopłaty różnicy pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku.
 
W Państwa imieniu wypełniamy i składamy we właściwym urzędzie (ZUS) wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego wraz z wymaganymi dokumentami.